Sự bền vững trên khắp chuỗi cung ứng

Thúc đẩy thói quen kinh doanh tốt trên khắp thế giới

Thúc đẩy trách nhiệm vượt ra ngoài hoạt động của chúng ta

Là một nhà sản xuất toàn cầu, chúng tôi có cơ hội để thúc đẩy thói quen làm việc tốt trên toàn bộ chuỗi cung ứng trải dài trên toàn câu - và vượt ra ngoài hoạt động của chính chúng tôi. Chúng tôi cam kết hỗ trợ Hiệp ước toàn cầu của Liên Hợp Quốc và Nguyên tắc hướng dẫn của Liên hợp quốc về Kinh doanh và Nhân quyền, và chúng tôi mở rộng cam kết này đối với các đối tác kinh doanh của mình thông qua chương trình Mua sắm có trách nhiệm. 

Quy tắc ứng xử đối tác kinh doanh

Bộ quy tắc ứng xử của đối tác kinh doanh của chúng tôi nêu rõ những gì chúng tôi mong đợi từ các nhà cung cấp về chất lượng, môi trường, sức khỏe và an toàn, nhân quyền và đạo đức kinh doanh. Việc tuân thủ Quy tắc ứng xử của đối tác kinh doanh là bắt buộc đối với tất cả các nhà cung cấp và là một phần tích hợp của hệ thống nguồn cung ứng điện tử toàn cầu của chúng tôi. 

Hợp tác với các nhà cung cấp để đảm bảo hoạt động bền vững

Chúng tôi thường xuyên đánh giá các nhà cung cấp của mình để đảm bảo họ tuân theo Quy tắc ứng xử của Đối tác kinh doanh. Điều này bao gồm đánh giá độc lập hàng năm đối với một số nhà cung cấp nhất định, được thực hiện bởi EcoVadis, cũng như sàng lọc kỹ lưỡng tất cả các nhà cung cấp nguyên liệu mới. Nếu một công ty không đáp ứng các tiêu chuẩn của chúng tôi, chúng tôi yêu cầu họ cam kết với một kế hoạch cải thiện, hoặc chúng tôi sẽ tìm một nhà cung cấp thay thế.

Tìm hiểu thêm

Xem những gì hướng dẫn chúng tôi trong công việc
Tìm hiểu về những gì chúng tôi trông đợi ở các nhà cung cấp
Tạo báo cáo trên trang web tố giác của chúng tôi

Nghiên cứu sâu hơn

Tài liệu công ty Hempel
Báo cáo thường niên Hempel 2022
Các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc
LOADING