Các điều kiện chung về bán hàng, giao hàng và dịch vụ

Nhấn vào liên kết có liên quan bên dưới để tải xuống (các) phiên bản theo từng địa phương vừa được cập nhật của "Điều kiện chung về Bán Hàng đối với các Sản Phẩm  và / hoặc Dịch vụ của Hempel cho quốc gia

 Tải xuống các Điều khoản và Điều kiện Chung (PDF)

Nếu bạn cần một phiên bản khác về Điều kiện chung của Hempel dành cho một khu vực hoặc quốc gia khác, bạn có thể tải bằng cách truy cập trang web của khu vực / quốc gia có liên quan nằm trong phần ‘Location’ ở đầu trang web của Hempel. Nếu có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng tại địa phương để có những hướng dẫn chính xác.”
LOADING