Chúng tôi quan tâm

Đặt sự phát triển bền vững làm trung tâm cho tất cả những gì chúng tôi làm

Một lời cam kết về phát triển bền vững

Tại Hempel, chúng tôi tin rằng thói quen kinh doanh tốt và chăm lo cho nhân viên, môi trường và xã hội có thể song hành cùng nhau. Là một công ty toàn cầu, chúng tôi có trách nhiệm thúc đẩy các hoạt động kinh doanh bền vững trên toàn thế giới và chúng tôi làm việc để đưa sự bền vững vào tất cả những gì chúng tôi làm. Chúng tôi làm những gì mà chúng tôi cho rằng đó là điều tốt nhất, và mở rộng điều đó thông qua các tiêu chuẩn và chính sách khắt khe tại tất cả các văn phòng chi nhánh của chúng tôi ở bất cứ đâu trên thế giới. 

Hỗ trợ các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc là một bộ 17 mục tiêu phổ quát để giải quyết các thách thức về môi trường, chính trị và kinh tế mà thế giới chúng ta hiện nay phải đối mặt. Chúng tôi đã xác định năm mục tiêu mà chúng tôi có thể tạo thêm nhiều giá trị nhất trong công việc của chúng tôi.
 

 Hỗ trợ bằng cách loại bỏ các nguyên liệu thô độc hại trong công việc của chúng tôi

Hỗ trợ thông qua Chính sách Cơ hội đa dạng và bình đẳng của chúng tôi và các hoạt động có liên quan.

Hỗ trợ bằng các chương trình mua sắm an toàn và có trách nhiệm của chúng tôi

Hỗ trợ bằng các sáng kiến giảm thiểu hao phí và năng lượng của chúng tôi

Hỗ trợ thông qua Quy tắc ứng xử  và các cam kết đạo đức của chúng tôi

Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc

Với tư cách là người ủng hộ Hiệp ước toàn cầu Liên hợp Quốc, chúng tôi cam kết thực hiện các sáng kiến thúc đẩy nhân quyền, luật lao động, bảo vệ môi trường và các hoạt động chống tham nhũng. 

Một nền tảng cho những điều tốt đẹp hơn

Tìm hiểu thêm

Xem những gì hướng dẫn chúng tôi trong công việc
Tìm hiểu về những gì chúng tôi trông đợi ở các nhà cung cấp
Tạo báo cáo trên trang web tố giác của chúng tôi

Nghiên cứu sâu hơn

Tài liệu công ty Hempel
Báo cáo thường niên Hempel 2022
Các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc
LOADING