REACH

Nowe ograniczenie REACH dotyczące diizocyjanianów w Europie

Dnia 24 sierpnia 2023 roku wejdzie w życie nowe Rozporządzenie Komisji UE 2020/1149, które ogranicza stosowanie diizocyjanianów indywidualnie i w połączeniu o stężeniu 0,1% wagowo i większym.

Diizocyjaniany to substancje chemiczne stosowane w produkcji poliuretanów, a zatem można je znaleźć w niewielkich ilościach jako monomery resztkowe w powłokach poliuretanowych. Ponieważ diizocyjaniany mogą wywoływać alergie, Rozporządzenie UE 2020/1149 stanowi, że po 24 sierpnia 2023 roku diizocyjaniany i mieszaniny zawierające >0,1% diizocyjanianów mogą być stosowane i przetwarzane tylko przez użytkowników, którzy pomyślnie ukończyli szkolenie w zakresie bezpiecznego stosowania diizocyjanianów.

Kto jest objęty programem szkolenia?

Obowiązkowe szkolenie skierowane jest do osób, które stosują w swojej pracy lub w ramach działalności handlowej produkty zawierające >0,1% diizocyjanianów, bądź osób nadzorujących stosowanie takich produktów. Dotyczy to zarówno pracowników, jak i osób samozatrudnionych.

Jak przejść szkolenie

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Diizocyjanianów i Polioli (ISOPA) we współpracy ze Stowarzyszeniem Europejskich Producentów Izocyjanianów Alifatycznych (ALIPA) opracowało kompleksowy materiał szkoleniowy dostępny w przystępnej cenie. Szkolenie zostało opracowane w kilku językach i jest dostępne na stronie safeusediisocyanates.eu dla różnych obszarów zastosowań. Szkolenie należy odnawiać co pięć lat.

Których produktów dotyczy zmiana

Poniżej prezentujemy listę naszych produktów poliuretanowych, które nie wymagają ukończenia szkolenia oraz tych, których stosowanie wymaga odbycia szkolenia.

Produkty wymagające szkolenia są opatrzone następującym oświadczeniem: „Od dnia 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia przed użyciem przemysłowym lub profesjonalnym”. Niniejszą informację można odnaleźć na etykiecie produktu lub w sekcji 15.1 karty charakterystyki produktu. W przypadku produktów dwukomponentowych to utwardzacz najczęściej może być składnikiem zawierającym diizocyjaniany. Nasze karty charakterystyki są dostępne w wyszukiwarce produktów na stronie hempel.com/pl-pl.

Fact box

Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) to rozporządzenie Unii Europejskiej z grudnia 2006 roku. Rozporządzenie REACH odnosi się do wytwarzania i stosowania substancji chemicznych oraz ich potencjalnego wpływu zarówno na zdrowie ludzkie, jak i na środowisko.

Rozporządzenie powołało również Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA), zarządzającą technicznymi, naukowymi i administracyjnymi aspektami REACH.

LOADING