Przedstawiamy plan Futureproof – gotowi na przyszłość

Przekuwamy ambicje na działania

Nasza droga do przywództwa

Futureproof to plan ramowy, dzięki któremu osiągniemy nasz strategiczny cel, jakim jest przywództwo w zakresie zrównoważonego rozwoju. Opierając się na naszych dotychczasowych postępach, rozpoczynamy podróż, której trasę wyznacza strategia pięcioletnia.

Mamy ambicje, aby w radykalny sposób poprawić nasze wyniki w zakresie ochrony środowiska i oddziaływania na społeczeństwo żeby nam, naszym klientom i pracownikom żyło się dobrze zarówno teraz, jak i w przyszłości. I nie ustaniemy w wysiłkach, dopóki zrównoważony rozwój nie stanie się fundamentem naszej działalności.

Oznacza to bycie o krok do przodu, aby zyskać możliwość lepszej obsługi naszych klientów, budowanie opartych na zaufaniu relacji partnerskich w całym naszym łańcuchu wartości, zwiększanie wydajności naszych działań i produkcji oraz zapewnianie pracownikom równych szans.

Jesteśmy gotowi, aby przyspieszyć

Kierując się naszymi wartościami, jesteśmy gotowi do podejmowania odważnych decyzji na drodze do przywództwa.

Nasza podróż przypomina zarówno maraton, jak i bieg sprinterski i na wielu frontach przyspieszymy postępy. Nasze cele stanowią podstawę – litą skałę, na której będziemy nadal budować i ewoluować, przesuwając w odpowiednim tempie nasze własne standardy wydajności. Opracowany plan ramowy odzwierciedla nasze ambicje w zakresie kształtowania przyszłości.

Skoncentrujemy nasze wysiłki i zobowiązania na tych obszarach, w których możemy wywrzeć największy wpływ:

 • Wydajność
 • Produkty
 • Ludzie
 • Partnerzy

W kontekście wydajności..

Zabezpieczamy rozwój naszej firmy w przyszłości, radykalnie zmniejszając nasz wpływ na środowisko. Podobnie jak wszystkie inne firmy, my również mamy obowiązek redukcji emisji i odpadów produkowanych w wyniku naszej działalności oraz ilości wykorzystywanych przez nas zasobów. Jako firma produkująca powłoki, naszym celem jest także ciągłe ograniczanie i wycofywanie niebezpiecznych surowców. Musimy to robić jednocześnie z działaniami zmierzającymi do podwojenia wielkości firmy. Jedynym sposobem, aby to osiągnąć, jest zerwanie związku między naszym wzrostem a wpływem, jaki wywieramy na środowisko. Zrobimy to, nieustannie poprawiając naszą wydajność i zmieniając sposób, w jaki pracujemy my i nasz łańcuch wartości.

W zakresie naszej wydajności:

 • wprowadzimy pięcioletni plan redukcji w celu ograniczenia i wycofania niebezpiecznych surowców;
 • przyspieszymy nasze wysiłki na rzecz produktów wolnych od biocydów we wszystkich segmentach;
 • osiągniemy stan nieprodukowania odpadów na wysypiskach do 2025 r.;
 • zmniejszymy o połowę ilość złomowanych produktów gotowych i surowców, nawet jeśli podwoimy rozmiar firmy;
 • wprowadzimy program ochrony wody w 2021 r.

W kontekście produktów...

Przygotowujemy rozwiązania na przyszłość, aby pomóc naszym klientom osiągnąć ich ambicje w zakresie zrównoważonego rozwoju i wzmocnić pozycję konkurencyjną zarówno naszą, jak i naszych klientów.

Klienci coraz częściej oczekują od dostawców pomocy w wywiązywaniu się z ich własnych zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju. Produkty firmy Hempel już teraz pomagają klientom zwiększać wydajność ich statków, utrzymywać chłodzenie budynków, potencjalnie ratować życie poprzez zwiększone bezpieczeństwo przeciwpożarowe i wydłużać żywotność ich aktywów.

Będziemy stale rozwijać naszą ofertę i budować nowe propozycje wartości dla klientów – staniemy się pionierami w zakresie nowych sposobów łączenia usług, technologii i produktów w celu dostarczania przełomowych rozwiązań wspierających cele klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

W zakresie naszych produktów:

 • zrównoważony rozwój stanie się kluczowym czynnikiem napędzającym rozwój wszystkich produktów i innowacji;
 • zredukujemy emisje klientów o co najmniej 30 mln ton CO2 do 2025 r.;
 • wprowadzimy kompleksowy plan działania dotyczący obiegu zamkniętego w 2022 r.;
 • podejmiemy ambitne działania w kierunku ograniczenia odpadów produkowanych przez klientów;
 • do 2025 r. będziemy wykorzystywać 50% materiałów z recyklingu w pierwotnych opakowaniach z tworzyw sztucznych.

W kontekście ludzi...

Przygotowujemy naszą kulturę na przyszłość poprzez wyznaczanie coraz wyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa, uczciwości, integracji i zdrowszych praktyk pracy.

Bezpieczeństwo pozostanie naszym najważniejszym priorytetem. Będziemy promować kulturę bezpieczeństwa, aby chronić zdrowie pracowników i partnerów, z którymi współpracujemy.

Zainwestujemy w programy poprawiające zdrowie i dobre samopoczucie naszych pracowników oraz wzbogacające doświadczenie pracy w firmie Hempel. Chcemy, aby firma Hempel była nie tylko wspaniałym miejscem do pracy, ale także przykładem tego, jak prawdziwa integracja i różnorodność, uczciwość i szacunek prowadzą do lepszych wyników biznesowych i szerszych korzyści dla społeczeństwa.

W zakresie ludzi:

 • zbudujemy jeszcze silniejszą kulturę bezpieczeństwa i wyeliminujemy wszystkie wypadki powodujące niezdolność do pracy i inne obrażenia;
 • będziemy bronić i promować zdrowie fizyczne i psychiczne oraz dobre samopoczucie;
 • osiągniemy cel obejmujący zatrudnianie 30% kobiet w ogólnej liczbie pracowników i na stanowiskach kierowniczych do 2025 r.;
 • będziemy promować integrację i różnorodność w odniesieniu do płci, wieku, kultury, pochodzenia etnicznego, zdolności fizycznych i umysłowych, przekonań religijnych i orientacji seksualnej;
 • stworzymy plan ramowy w zakresie godziwego wynagrodzenia, równej płacy za taką samą pracę i ubezpieczenia;
 • zapewnimy elastyczne świadczenia dopasowane do stylu życia i preferencji pracowników;
 • wprowadzimy poszerzony program wsparcia rodziny.

Oraz w kontekście naszych partnerów...

Zabezpieczamy nasz łańcuch wartości na przyszłość poprzez relacje partnerskie oparte na otwartości i pozytywnym podejściu.

Nie możemy osiągnąć przywództwa w zakresie zrównoważonego rozwoju, pozostając w bańce odgradzającej nas od innych. Musimy współpracować z naszymi dostawcami tak samo jak z naszymi klientami, podnosząc standardy, inspirując przełomowe innowacje i rzucając wyzwanie tradycyjnym praktykom.

Będziemy aktywnie poszukiwać nowych możliwości współpracy z ekspertami i wpływowymi organizacjami, które mogą wesprzeć nasze zobowiązania.

W zakresie relacji z naszymi partnerami...

 • zredukujemy emisję CO2 w naszym łańcuchu wartości w oparciu o naukowe cele zgodnie ze ścieżką 1,5°C;
 • będziemy promować i kontynuować dobre etyczne zachowanie i praktyki środowiskowe w łańcuchu dostaw firmy Hempel;
 • będziemy regularnie współpracować z naszymi klientami w celu ustanowienia relacji partnerskich na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Włączanie zrównoważonego rozwoju do procesu decyzyjnego i naszej działalności

Nasz plan ramowy w zakresie zrównoważonego rozwoju stanowi integralną cześć strategii korporacyjnej firmy Hempel na lata 2021–2025. Postęp w realizacji celów i związanych z nimi projektów jest integralną częścią comiesięcznego raportowania postępu strategii przed naszą Radą Wykonawczą (RW).

Zrównoważony rozwój będzie powiązany z kluczowymi procesami decyzyjnymi, takimi jak fuzje i przejęcia oraz inne decyzje inwestycyjne. Uczynimy również zrównoważony rozwój jeszcze silniejszą częścią naszej ogólnej struktury kluczowych wskaźników rozwoju i osadzimy nasze wyniki w programach motywacyjnych i premiowych. Dalszy rozwój strategiczny jest prowadzony przez Grupę ds. zrównoważonego rozwoju i spraw rządowych we współpracy z pracownikami, regionami i segmentami.

LOADING