Nové omezení diizokyanátů v Evropě podle nařízení REACH

Nové nařízení EU 2020/1149 vstoupí v platnost 24. srpna 2023. Omezuje používání diizokyanátů a směsí obsahujících 0,1% nebo více diizokyanátů podle hmotnosti.

Diizokyanáty jsou chemické látky používané při výrobě polyuretanů, a proto se mohou v malém množství vyskytovat jako zbytkové monomery v polyuretanových nátěrech. Vzhledem k tomu, že diizokyanáty mohou vyvolávat alergie, nařízení EU 2020/1149 stanovuje, že po 24. srpnu 2023 lze diizokyanáty a směsi obsahující > 0,1% diizokyanátů používat a zpracovávat pouze v případě, že uživatel úspěšně absolvoval školení o bezpečném používání diizokyanátů.

Pro koho je školení určeno

Povinné školení je určeno pro osoby, které ve svém podnikání nebo v rámci své obchodní činnosti používají produkty obsahující > 0,1% diizokyanátů nebo které používání takových produktů kontrolují. To platí jak pro zaměstnance, tak pro osoby samostatně výdělečně činné.

Způsob realizace školení

Evropská asociace výrobců diizokyanátů a polyolů (ISOPA, European Diisocyanate and Polyol Producers Association) ve spolupráci s Asociací evropských výrobců alifatických izokyanátů (ALIPA, Association of European Aliphatic Isocyanate Producers) vyvinula komplexní školicí materiál, který je cenově dostupný. Je snadno dostupný a k dispozici v několika jazycích na stránkách safeusediisocyanates.eu a je vypracován pro různé obory použití. Školení je nutno obnovovat každých pět let.

Jakých produktů se týká

Níže naleznete seznam našich polyuretanových produktů, které nevyžadují další školení, a také seznam našich polyuretanových produktů, které školení vyžadují.

Vždy můžete zkotrolovat etiketu produktu nebo nahlédnout do bezpečnostního listu produktu do části 15.1., zda je v  textu uvedeno: „Od 24. srpna 2023 je před průmyslovým nebo profesionálním použitím vyžadováno odpovídající školení“. U dvousložkových produktů jsou často diizokyanáty obsaženy v tužidlech. Všechny bezpečnostní listy jsou k dispozici na produktových stránkách, které je možné vyhledat podle čísla produktu zde.

Fact box

Nařízení pro registraci, evaluaci (hodnocení), autorizaci (povolování) a omezování chemických látek (REACH) je nařízení Evropské unie s platností od prosince 2006. Nařízení REACH se zabývá výrobou a používáním chemických látek a jejich možnými dopady na lidské zdraví a životní prostředí. Nařízením byla rovněž zřízena Evropská agentura pro chemické látky (ECHA), která řídí technické, vědecké a administrativní aspekty nařízení REACH.

LOADING