Udržitelnost

Udržitelnost je středem našeho podnikání

Tvoříme světlejší budoucnost pomocí udržitelných nátěrových řešení

Naším cílem je vytvářet lepší budoucnost pomocí udržitelných nátěrových řešení. Je to pro nás o to důležitější, že do roku 2025 chceme podle naší strategie zdvojnásobit svou velikost. Věříme, že vývoj udržitelných nátěrových řešení je správnou cestou, kterou očekávají naši současní a budoucí zákazníci i zaměstnanci. Proto nepřestaneme, dokud se udržitelnost nestane základem našeho podnikání.

Firemní růst, který nemá dopad na životní prostředí

Stejně jako ostatní společnosti jsme i my zodpovědní za snižování emisí a odpadů, které vznikají při naší činnosti, i za snižování množství využívaných zdrojů. Zároveň chceme dosáhnout i našich cílů v oblasti růstu. Víme, že není snadné tyto výzvy skloubit, jsme však přesvědčení, že to zvládneme. Abychom to dokázali, musíme přerušit spojení mezi růstem firmy a ekologickými dopady – tedy zlepšit provozní výkon a zároveň transformovat způsob, jakým fungujeme my a naše podnikání. Náš nový rámec popisuje opatření, která přijímáme, abychom snížili emise CO2, odklonili se od nebezpečných surovin a radikálně snížili množství odpadu.

V Hempelu máme udržitelnost ve svém srdci

Hodláme neustále zvyšovat standardy v oblasti bezpečnosti, férovosti, inkluze a zdravějších pracovních postupů. Prioritou číslo jedna pro nás přitom zůstává bezpečnost. Budeme proto dál podporovat bezpečnost práce a pomůžeme tak chránit zdraví našich zaměstnanců i obchodních partnerů. Plánujeme také investice do programů sociální udržitelnosti, které zlepší zdraví a kondici našich zaměstnanců. Chceme totiž, aby společnost Hempel byla nejen skvělým místem pro práci a rozvoj kariéry, ale také příkladem toho, jak inkluze, rozmanitost, férovost a respekt vedou k lepším obchodním výsledkům i větším společenským přínosům.

Naše cíle udržitelného rozvoje

Zavázali jsme se k dosažení cílů udržitelného rozvoje OSN. Tyto cíle jsou navzájem propojené a nedělitelné a cíle udržitelnosti v Hempelu je společně podporují.

  • Snižujeme emise CO2 v našich provozech a v celém našem podnikání a přecházíme na obnovitelné zdroje energie.
  • Naše výrobky přispívají k udržitelnější a odolnější infrastruktuře.
  • Usilujeme o efektivní využívání zdrojů, oběhové hospodářství a využívání menšího množství škodlivých látek.
  • Zavazujeme se k ochraně zdraví a bezpečnosti a k podpoře rozmanitosti a inkluze.
  • V našem dodavatelském řetězci podporujeme etické chování a správné environmentální postupy.
  • Úzce spolupracujeme a usilujeme o efektivní partnerství.

Náš příspěvek k pozitivním změnám

Jako účastník iniciativy OSN Global Compact se zavazujeme podporovat lidská práva, dobré pracovní podmínky, ochranu životního prostředí a protikorupční aktivity.

Zároveň jsme se napříč naším podnikáním zavázali v roce 2021 stanovit vědecky podložené cíle, které jsou v souladu s iniciativou 1,5 °C.

Jsme také hrdými členy hnutí Valuable500 – celosvětové komunity podnikatelských lídrů, kteří vnímají jako jeden ze svých cílů začleňování zdravotně postižených do firmy.

Máme podporu unikátní vlastnické struktury

Majitelem společnosti Hempel je Nadace Hempel. V oboru nátěrových hmot je taková vlastnická struktura zcela unikátní a umožňuje nám zaměřit se na růst, udržitelnost a firemní odpovědnost z dlouhodobé perspektivy.

Nadace Hempel usiluje o změnu tím, že podporuje vzdělání dětí, zvyšuje účinnost a udržitelnost nátěrových hmot a pomáhá udržovat biologickou rozmanitost na celém světě.

V roce 2020 věnovala Nadace Hempel 15 milionů eur na rozvojové iniciativy v oblasti vzdělávání, přírody a vědy.

LOADING