Představujeme Futureproof

Od plánů k činům

Naše cesta, jak se stát lídrem

Futureproof je rámec, jehož prostřednictvím chceme splnit náš strategický cíl – být lídrem v udržitelnosti. Pomůže nám v tom pětiletá strategie, kterou jsme stanovili na základě našeho dosavadního pokroku.

Důraz klademe zejména na environmentální a sociální aspekty. Tyto prvky hodláme radikálně zlepšit, aby nyní i v budoucnu prosperovala jak naše společnost a zaměstnanci, tak naši zákazníci. A nepolevíme, dokud se udržitelnost nestane základem našeho podnikání.

Stále tak chceme být o krok napřed, abychom lépe sloužili našim zákazníkům, budovali důvěryhodná partnerství napříč naším podnikáním, zvyšovali efektivitu našich provozů i výroby a poskytovali rovné příležitosti všem zaměstnancům.

Jsme připraveni zrychlit

Díky svým hodnotám dokážeme dělat odvážná rozhodnutí a můžeme se stát lídrem v udržitelnosti.

Naše cesta je přitom maraton i sprint zároveň. I díky tomu ale dokážeme urychlit pokrok na mnoha frontách. Naše cíle jsou základem, na kterém budeme dále stavět, a který nám pomůže posouvat naše výkonnostní standardy. Náš rámec udržitelnosti Futureproof tak odráží naše ambice utvářet budoucnost.

Své úsilí a závazky soustředíme tam, kde můžeme dosáhnout největšího efektu. Tedy na:

 • Výkonnost
 • Produkty
 • Zaměstnance
 • Partnery

Výkonnost

K dalšímu růstu našeho podnikání nám pomáhá radikální snížení ekologické stopy. Stejně jako ostatní společnosti máme odpovědnost za snižování emisí a odpadů, které vznikají při naší činnosti, i za snižování využívaných zdrojů. Zároveň stále snižujeme množství nebezpečných surovin, které využíváme, a chceme je postupně zcela vyřadit. Tyto kroky děláme i v době, kdy naše společnost znásobuje svou velikost. Proto musíme oddělit náš růst od ekologických dopadů. Pomáhá nám v tom neustálé zvyšování efektivity a transformace našeho způsobu práce a podnikání.

Pro zlepšení výkonnosti chceme:

 • Zavést pětiletý plán na snížení emisí nebezpečných surovin a postupné vyřazení nebezpečných surovin.
 • Urychlit naše snahy o zavedení výrobků bez biocidů ve všech segmentech.
 • Dosáhnout nulového množství odpadu ukládaného na skládky do roku 2025.
 • Snížit množství vyřazených produktů a surovin, a to i při zdvojnásobení naší velikosti.
 • V roce 2021 zavést program vodního hospodářství.

Produkty

Připravujeme řešení, která pomáhají zákazníkům dosáhnout jejich cílů v oblasti udržitelnosti a zvýšila konkurenceschopnost naši i našich zákazníků.

Zákazníci stále častěji očekávají, že jim dodavatelé pomohou plnit jejich závazky v oblasti udržitelnosti. Výrobky společnosti Hempel proto pomáhají zákazníkům zefektivnit provoz jejich lodí, udržovat budovy chladnější, prodlužovat životnost jejich majetku a potenciálně zachraňovat životy díky lepší ochraně ocelových konstrukcí během požáru.

Budeme i nadále rozšiřovat naši nabídku a vytvářet nové hodnoty pro zákazníky; budeme průkopníky v propojování služeb, technologií a výrobků a poskytneme tak našim zákazníkům inovativní řešení, která jim pomohou dosáhnout jejich cílů v oblasti udržitelnosti.

Pro zlepšení našich produktů chceme:

 • Veškeré inovace a vývoj produktů postavit na udržitelnosti.
 • Snížit emise ze zařízení našich zákazníků do roku 2025 nejméně o 30 milionů tun CO2e.
 • Zavést komplexní plán oběhového hospodářství v roce 2022.
 • Snížit množství odpadu, které produkují naši zákazníci.
 • Zvýšit podílu recyklovaných plastů v primárních plastových obalech na 50 % do roku 2025.

Zaměstnanci

Stanovujeme stále vyšší standardy v oblasti bezpečnosti, férovosti, inkluze a zdravějších pracovních postupů.

Prioritou číslo jedna je pro nás bezpečnost. Budeme proto dál podporovat bezpečnost práce a pomůžeme tak chránit zdraví našich zaměstnanců i partnerů.

Plánujeme také investice do programů sociální udržitelnosti, které zlepší zdraví a kondici našich zaměstnanců. Chceme totiž, aby společnost Hempel byla nejen skvělým místem pro práci a rozvoj kariéry, ale také příkladem toho, jak inkluze, rozmanitost, férovost a respekt vedou k lepším obchodním výsledkům i větším společenským přínosům.

Pro naše zaměstnance chceme:

 • Klást ještě větší důraz na bezpečnost práce a eliminovat úrazy a tím i ztrátu času při nehodách.
 • Bojovat za jejich fyzické i duševní zdraví a pohodu.
 • Mít mezi zaměstnanci a vedením 30 % žen do roku 2025.
 • Podporovat začlenění a rozmanitost s ohledem na pohlaví, věk, kulturu, etnický původ, fyzické a duševní schopnosti, náboženské přesvědčení a sexuální orientaci.
 • Vytvořit rámec pro spravedlivé odměňování, který všem zaručí stejnou odměnu za stejnou práci.
 • Zavést flexibilní benefity, které odpovídají životnímu stylu a preferencím zaměstnanců.
 • Zavést program podpory pro širší rodinu.

Partneři

Otevřená a pozitivní partnerství přináší budoucnost i našemu podnikání.

Uvědomujeme si, že vedoucího postavení v udržitelnosti nemůžeme dosáhnout v žádné bublině. Musíme spolupracovat s dodavateli i se zákazníky, zvyšovat standardy, být inspirací pro průlomové inovace a zpochybňovat tradiční postupy.

Budeme proto aktivně vyhledávat nové příležitosti k partnerství s odbornými a vlivnými organizacemi, které mohou podpořit naše závazky.

S našimi partnery chceme:

 • Snížit emise CO2 v našem podnikání, a to na základě vědecky podložených cílů, které jsou v souladu s iniciativou 1,5 °C.
 • Podporovat a rozvíjet etické chování a environmentální postupy v dodavatelském řetězci společnosti Hempel.
 • Systematicky spolupracovat s našimi zákazníky na vytváření partnerství v oblasti udržitelnosti.

Zapojíme udržitelnost do rozhodování a do našeho podnikání

Náš rámec udržitelnosti je integrovanou součástí strategie společnosti Hempel pro roky 2021-2025. Pokrok v plnění cílů a souvisejících projektů je i součástí měsíčních zpráv o plnění strategie, které předkládáme naší výkonné správní radě (EMB).

Udržitelnost zapojíme do klíčových rozhodovacích procesů, jako jsou fúze, akvizice a další investiční rozhodnutí. Zároveň se stane ještě výraznější součástí klíčových ukazatelů naší výkonnosti. Výkonnost proto pevně začleníme do motivačních a bonusových programů. Další strategický rozvoj pak řídí oddělení Group Sustainability and Government Affairs ve spolupráci s jednotlivými odděleními, regiony a segmenty.

LOADING