Πρότυπα προστασίας για τις υπεράκτιες εγκαταστάσεις σας

Τι είναι το NORSOK M-501;

Το NORSOK είναι μια σειρά προτύπων που αναπτύχθηκε από τη νορβηγική βιομηχανία πετρελαίου για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στoυς κλάδους του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Το πρότυπο NORSOK M-501 θέτει τις προδιαγραφές για την προετοιμασία και προστατευτική επίστρωση των επιφανειών σε υποδομές υπεράκτιων εγκαταστάσεων. Με στόχο τη βέλτιστη δυνατή προστασία των περιουσιακών σας στοιχείων, το πρότυπο ορίζει την εφαρμογή μιας σειράς συστημάτων που βασίζονται σε έναν γενικό τύπο επίστρωσης και πληρούν τις προδιαγραφές ελάχιστου πάχους.

Σας παραθέτουμε μια σειρά πληροφοριών σχετικά με το πρότυπο NORSOK M-501.

Οδηγός συστημάτων NORSOK

Σύστημα 1

Το σύστημα επίστρωσης 1 εφαρμόζεται σε εξωτερικά τμήματα δομικού χάλυβα και εξοπλισμού, σε σωληνώσεις σκαφών και μη μονωμένες βαλβίδες που εκτίθενται σε θερμοκρασίες λειτουργίας μικρότερες των 120°C (248°F).

Σύστημα 2

Το σύστημα 2 εφαρμόζεται σε περιοχές με θερμοκρασίες λειτουργίας άνω των 120°C/248°F ή/και σε επιφάνειες κάτω από μόνωση κ.λπ.

Σύστημα 3

Το σύστημα 3 εφαρμόζεται σε εσωτερικές επιφάνειες δεξαμενών και σκαφών κατασκευασμένες από ανθρακούχο χάλυβα, όπως δεξαμενές πόσιμου νερού, δεξαμενές έρματος, σκάφη επεξεργασίας και πολλά άλλα.

Σύστημα 4

Το σύστημα επίστρωσης 4 εφαρμόζεται σε διαδρόμους, οδούς διαφυγής και αποθηκευτικούς χώρους.

Σύστημα 5

Το σύστημα 5 εφαρμόζεται στην εποξεική πυροπροστασία (5A) και στην πυροπροστασία με βάση το σκυρόδεμα (5B).

Σύστημα 6

Το σύστημα 6 περιλαμβάνει και άλλα μέταλλα όπου απαιτείται βαφή, συμπεριλαμβανομένου του ανοξείδωτου χάλυβα και του αλουμινίου, του γαλβανισμένου χάλυβα καυτής εμβύθισης και των μονωμένων σωληνώσεων και σκαφών από ανοξείδωτο χάλυβα.

Σύστημα 7

Το σύστημα 7 εφαρμόζεται σε βυθιζόμενο ανθρακούχο ή/και ανοξείδωτο χάλυβα, συμπεριλαμβανομένης της ζώνης θραύσης κυματισμού (splash zone).

Σύστημα 8

Το σύστημα 8 εφαρμόζεται σε δομικό ανθρακούχο χάλυβα με μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 80°C (176°F) σε εσωτερικούς, απολύτως στεγανούς και καλά αεριζόμενους χώρους.

Σύστημα 9

Το σύστημα 9 εφαρμόζεται σε βαλβίδες από ανθρακούχο χάλυβα με θερμοκρασίες λειτουργίας έως 150°C (302°F).

Λήψεις και πληροφορίες

Ο πλήρης οδηγός για το πρότυπο NORSOK M-501

Αποκτήστε τον πλήρη οδηγό για τα συστήματα επίστρωσης Hempel NORSOK και συμβουλευτείτε την ενότητα Συχνές ερωτήσεις.

Εισαγωγή στο πρότυπο NORSOK M-501

Κατανοήστε καλύτερα το NORSOK M-501 και ανακαλύψτε γιατί η Hempel επέλεξε να σχεδιάσει συστήματα που να ανταποκρίνονται συγκεκριμένα σε αυτό το πρότυπο.

Συχνές ερωτήσεις και λήψεις σχετικά με το πρότυπο NORSOK M-501

Δείτε μια εκτεταμένη λίστα συχνών ερωτήσεων σχετικά με το πρότυπο NORSOK M-501 και κάθε σύστημα επίστρωσης Hempel NORSOK.

LOADING