SATIŞ, TESLİM VE HİZMET GENEL KOŞULLARI

Haziran 2007

1. TANIMLAR

(a) SÖZLEŞME : İşbu Genel Şartlar da dahil olmak üzere, arka sayfada yazılı Ürünlerle ilgili olarak “Satıcı” ile “Alıcı”arasında yapılmış olan anlaşma.

(b) ÜRÜNLER : Sözleşmenin konusunu oluşturan boyalar, koruyucu kimyasal maddeler, kaplamalar ve bunlarla ilgili ürünler ve hizmetler ile bunların ambalajları.

(c) SATICI : Hempel A/S (“Hempel”) veya arka sayfada satıcı olarak adı yazılı şirket.

(d) ALICI : Arka sayfada “Alıcı” olarak belirtilen şirket.

(e) GEMİ(LER) : Arka sayfada belirtilen gemi(ler).

2. KAPSAM

(a) İşbu Genel Şartlar, Ürünler’in Satıcı tarafından Alıcı’ya temin edilmesine ilişkin standart koşulları belirler ve aksi yazılı bir anlaşma ile öngörülmedikçe tüm fiyat tekliflerine ve satışlara uygulanır. Satıcı, Alıcı tarafından öne sürülen çelişkili satış koşulları ve ihtirazi kayıtlar ile, işbu koşul ve ihtirazi kayıtlara açıkça itiraz etmemiş olsa dahi, bağlı olmayacaktır. Alıcı, işbu Genel Şartlar çerçevesinde sahip olduğu hak ve yükümlülüklerini devredemez.

(b) İşbu Genel Şartlarda yer alan hükümlerin hukuka uygunluğu, geçerliliği ve icra edilebilirliği, hükümlerden birinin hukuka aykırı, geçersiz veya icra edilemez olması veya hukuka aykırı, geçersiz veya icra edilemez hale gelmesi halinden etkilenmez.

3. FİYAT TEKLİFLERİ VE SİPARİŞLER

(a) Satıcı’nın mal ve hizmetler için vereceği fiyat teklifleri, taraflar arasında aksi yönde yazılı bir anlaşmab olmadıkça, fiyat teklifi Alıcı tarafından alındığı tarihten itibaren 30 gün süreyle geçerli olacaktır. Alıcı’nın 30 gün içinde yazılı olarak sipariş vermek suretiyle fiyat teklifini koşulsuz olarak kabul etmemesi halinde fiyat teklifi hükümsüz olacaktır.

(b) Satıcı bir sipariş ile ancak bu siparişi yazılı olarak kabul etmesi veya Ürünleri Alıcı’ya teslim etmesi ile bağlı olacaktır.

4. FİYATLAR

(a) Satıcı’nın Sözleşmenin akdedilme tarihinde uygulanabilir olan fiyat listelerindeki fiyatlar aksi yazılı bir anlaşma ile kararlaştırılmadıkça uygulanacaktır.

(b) Fiyatlara Alıcı’nın ödemek zorunda olduğu yükleme ve teslim masrafları ile vergiler ve harçlar dâhil değildir. Bütün fiyatlara Satıcı’nın standart ambalajı dâhil, ihraç malları için kullanılan palet ve sandıklar hariçtir.

(c) Fiyatlar mevcut malzeme, mağaza ve nakliye masrafları temel alınarak belirlenir. Sözleşmenin akdedilmesi ve fiili teslim tarihi arasındaki süreç içerisinde yukarıda belirtilen faktörlerde yüzde beş (%5)'ten fazla bir artış olması durumunda, Satıcı bu tür değişimleri yansıtmak amacıyla fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.

5. ÖDEMELER, FESİH, ERTELEME VE İZİNLER

(a) Ödemeler faturada belirtilen para cinsinden yapılacaktır.

(b) Alıcı, aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, fatura tutarının tamamını fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde ödemek zorundadır. Satıcı vadesi geçmiş ödemelere aşağıdaki iki orandan, yüksek olan üzerinden faiz işletme hakkına sahiptir:

 • Satıcı’nın bankasının mevcut aylık taban oranının yüzde 1,5 üzeri olmak üzere aylık veya,
 • Satıcı’nın ikamet ettiği ülke Merkez Bankası’nın yıllık iskonto oranının yüzde 2 üzeri olmak üzere yıllık Alıcı, Satıcı tarafından vadesi geçmiş meblağları tahsil amacıyla yapılan tüm harcama masrafları tazmin edecektir.

(c) Alıcı’nın Sözleşme veya Satıcı ile yapmış olduğu diğer herhangi bir anlaşma çerçevesindeki yükümlülüklerini esaslı bir Şekilde ihlali halinde, Satıcı Alıcı’ya derhal yazılı bildirimde bulunmak suretiyle Sözleşme’yi feshetme hakkına sahiptir. İşbu Genel Şartlar uyarınca esaslı ihlal halleri aşağıdaki durumlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere şu durumları içerecektir:

 • Alıcı’nın vadeleri gelen yükümlülüklerini yerine getirememesi,
 • Alıcı’nın alacaklıları ile bir uzlaşma arayışında olması,
 • Alıcı’nın malvarlığının tamamı veya bir kısmı için kayyım atanmış olması,
 • Alıcı hakkında iflas, tasfiye, mallarının idaresi talebinde bulunulmuş olması

(d) Satıcı’nın madde 5(c) hükmü uyarınca fesih bildiriminde bulunması durumunda, geriye kalan ödemeler kendiliğinden ve derhal vadelerinden evvel muacceliyet kesbedecek, muaccel ve ödenebilir hale gelecektir. Ancak bu durumda Satıcı vadesinden evvel muaccel hale gelen ödemeler bakımından bir iskonto yapmak yükümlülüğü altında olacaktır. İskonto aşağıda belirtilen oranlardan yüksek olanı üzerinden yapılacaktır.

 • Satıcı’nın bankasının mevcut aylık taban oranının yüzde 1,5 üzeri olmak üzere aylık veya,
 • Satıcı’nın ikamet ettiği ülke Merkez Bankası’nın yıllık iskonto oranının yüzde 2 üzeri olmak üzere yıllık Satıcı fesih tarihinden önce temin edilen ve bedelleri tamamen ödenmiş olan Ürünler’in garantileri dışında, Sözleşmede belirtilen yükümlülüklerinden fesih bildirimini verdiği tarihten itibaren ari olacaktır.

(e) Alıcı Satıcı’ya karşı olan taleplerini Satıcı’ya, Sözleşme veya Satıcı ile arasındaki diğer herhangi bir anlaşma çerçevesinde borçlu olduğu miktarlardan tutmak, mahsup veya tenzil etmek suretiyle karşılayamaz.

(f) Satıcı’nın, Ürünleri teslim yükümlülüğü Alıcının teslim tarihinde, Sözleşme veya Satıcı ile arasındaki diğer herhangi bir sözleşme kapsamında Satıcı’ya borçlu olduğu tüm meblağların ödemesini usulünce yapmaması durumunda sona erecektir. Ayrıca, Satıcı, Alıcı’nın temerrüdü halinde, Sözleşme veya Alıcı ile arasındaki herhangi bir anlaşma çerçevesinde sahip olduğu haklarına halel gelmeksizin, Ürünlerin teslimini erteleme hakkına sahip olacaktır. Satıcı vadesi gelmiş bulunan tüm ödemeler, masraflar ve işlemiş faizleri de dâhil olmak üzere Alıcı tarafından ödeninceye kadar teslimata devam etme yükümlülüğü altında değildir.

(g) Ürünler’in ithal ve ihraç edilmesi ve kullanılması için gerekli ruhsatların, kambiyo denetim belgelerinin ve diğer izinlerin alınması münhasıran Alıcı’nın sorumluluğudur. Alıcı’nın bir ruhsat veya izni alamaması, işbu Genel Şartlar çerçevesindeki yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır.

6. TESLİMAT VE MÜCBİR SEBEP

(a) Ürünler adı arka sayfada belirtilmiş olan mahalde “Fabrika teslimi (ex-works) ” (Incoterms 2000) teslim edilir.

(b) Alıcı, teslimatı;

 • Fatura veya Satıcı’nın teyidi üzerinde belirtilen tarihte veya
 • Ürünler hazır olduğunda, eğer Ürünler’in hazır oldukları hususu Satıcı tarafından Alıcı’ya yazılı olarak bildirilmiş ve Alıcı teslimatı işbu bildirimden itibaren yedi gün içinde ancak her halde yukarıda (i)’de belirtilen tarihten geç olmamak üzere teslim almamış ise Satıcı’nın bu nedenle üstlendiği tüm masrafları ödeyecektir.

(c) Eğer Satıcı Ürünler’i belirli bir günde teslim etmeyi kabul eder ve bunu yerine getiremezse, Alıcı teslim  edilmemiş olan tüm siparişi veya bir kısmını iptal etmek hakkına sahip olacaktır. Alıcı işbu iptal etme  hakkını tek yaptırımı olarak kabul eder ve herhangi diğer haklarından açıkça feragat eder.

(d) Eğer taraflar arasında Ürünler’in Satıcı’nın rizikosunda taşınması konusunda bir mutabakat varsa, Alıcı bu Ürünler’i teslimatı takiben detaylı bir şekilde kontrol etmelidir. Alıcı, Ürünler’in tesliminden itibaren 48 saat içinde Satıcı’ya Ürünler’de bulunan hasar, kayıp veya eksiklik halleri bakımından ihbarda bulunacaktır. Eğer Alıcı Ürünler’i üzerinde anlaşılan teslim tarihinde almazsa, teslim tarihinden itibaren 48 saat içinde Satıcı’ya ihbarda bulunmak zorundadır. Alıcı tarafından verilen bilgi,
Satıcı’nın Ürünler’de meydana gelen hasar, kayıp veya eksiklik nedeniyle taşıyıcıya karşı talepte bulunmasına yeterli olacak düzeyde olmaması halinde SatıcI tüm sorumluluğunu reddeder ve Alıcı tazminat haklarından feragat eder.

(e) Satıcı, makul kontrolü dışında gerçekleşen olayların (mücbir sebep) Sözleşme’nin ifasına engel teşkil etmesi durumunda Ürünler’i gerçek teslim tarihinde teslim etme yükümlülüğünden kurtulur ve teslim tarihini uzatma hakkına sahip olur. Bu olayların Satıcı’nın Sözleşme’yi ifasını engellemeye devam etmesi halinde Satıcı Sözleşme’yi feshedebilir.

(f) Satıcı makul kontrolü dışındaki olayların Ürünler’in tümünün teslimine ve diğer müşterilerinin siparişlerini tam olarak karşılamasına engel teşkil etmesi halinde malzeme kapasitesini Alıcı ve diğer müşterileri arasında yeniden tahsis etmek amacıyla; Ürünler’in teslimatını tutabilir, azaltabilir veya askıya alabilir. Böyle durumda, Alıcı teslim edilmemiş siparişleri iptal etmek hakkına sahip olacaktır.

7. RİSK VE MÜLKİYETİN GEÇİŞİ VE İADELER

(a) Satıcı’nın Ürünler’e ilişkin sorumluluğu, aşağıda belirtilen hallerden daha erken gerçekleşenin gerçekleşme anında Alıcı’ya geçer:

 • Ürünler’in Alıcı’ya, acentesine veya teslimatı kabul etmekle yetkilendirdiği bir şahsa teslim edilmesiyle veya
 • Eğer Alıcı Sözleşme’de öngörüldüğü üzere teslimatı almazsa, üzerinde mutabakata varılmış olan teslimat tarihinde.

(b) Satıcı, Ürünler Alıcı’ya teslim edilsin veya edilmesin bütün Ürünler’in tam ödemesini alana kadar Ürünler’in sahibi olarak kalır. Eğer Satıcı’nın tam ödemeyi almasından önce Alıcı malları üçüncü bir şahsa yeniden satarsa; satışların hâsılatı ilk olarak Satıcı’nın vadesi gelmiş meblağlarını ödemek için kullanılacaktır. Alıcı’nın tüm satış fiyatını ödememiş olması veya Alıcı’ya karşı iflas işlemlerinin başlamış olması halinde, Satıcı veya temsilcisi Ürünler’i geri alma veya yeniden satma ve bu amaçlarla Alıcı’nın tesislerine girme hakkına sahiptir. Bu adımların atılması Satıcı’nın diğer haklarına halel getirmeyecektir.

(c) Bütün satışlar nihaidir. Alıcı, herhangi bir şikayet veya talepte bulunup bulunmadığına bakılmaksızın iade ettiği Ürünler bakımından, aksi yazılı olarak kararlaştırılmamış ise ki kararlaştırıldığı durumda Alıcı söz konusu Ürünler’i derhal iyi durumda ve nakliye masrafları ödenmiş olarak iade etmekle yükümlüdür, alacak hakkına sahip olmayacaktır.

8. SATICININ GARANTİSİ VE SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Ürünlerle ilgili olarak Satıcı’nın sorumluluğu 

(a) Satıcı Ürünler’in iyi malzemeden ve iyi bir işçilikle imal edildiklerini ve satın alma tarihinde geçerli olan yayınlanmış mamul ürün bilgilerine uygun olduklarını garanti eder. İşbu 8. madde hükmü Ürünler için tek garantiyi sağlar ve Ürünler için açık veya zımni olarak verilmiş olan diğer bütün garantilerin yerine geçer ve onları ilga eder. Satıcı’nın haksız fiil ya da Ürünler’in performansı, ticarete elverişli niteliği veya herhangi bir amaca uygunluğuyla ilgili olarak Sözleşme kapsamında başka (açık veya zımni) hiçbir sorumluluğu yoktur.

(b) Satıcı’nın garantisi, şekilleri veya yerleri nedeniyle olağan onarım olanakları vasıtasıyla makul şekilde ulaşılması mümkün olmayan alanlarda meydana gelen kusur ve hasarları kapsamaz. Yine, Satıcı’nın garantisi, olağan yıpranma ve aşınma dışında, mekanik hasar, kaynak veya başka tür ısıtma, bakteri etkisi, kirlilik, elektro-mekanik etkiler, onarım sırasında meydana gelen hasar, uygulanan kaplamaların altındaki bozulmalar veya sürtünmeden kaynaklanan hasarı kapsamaz. Satıcı sadece Alıcı’nın aşağıdakileri yapmış olması halinde bu garantiden sorumludur.

 • Kaplama yapmadan önce bütün yüzeyleri hazırlamış ve kaplamadan sonra muhafaza etmiş olması,
 • Ürünler’i Satıcı tarafından verilmiş olan bütün bilgilere ve ticaretin uluslararası geleneklerine uygun olarak taşımış, depolamış, yükleme ve boşaltmasını yapmış ve kullanmış olması,
 • Ürünler’deki herhangi bir kusur veya hasarı, söz konusu kusur veya hasardan haberdar olunmasından veya makul olarak haberdar olunması beklenebilecek tarihten itibaren 10 gün içinde iddia edilen kusur veya hasarı belgeleyen yazılı bir talepte bulunmuş olması,
 • Satıcı’ya makul şekilde Ürünler’i ve kullanıldıkları alanları inceleme imkânı vermiş olması,
 • Satın alma bedelinin zamanında ödenmesi de dahil olmak üzere Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmiş olması,
 • Kusuru fark ettiği veya fark etmiş olması gereken andan itibaren derhal Ürünler’i kullanmayı bırakmış olması şartı ile sorumlu olacaktır.

(c) İşbu 8. madde kapsamında bir garantinin ihlali durumunda; Satıcı kendi seçimine göre Ürünler’i değiştirecek veya eşdeğer Hempel Ürünleri’nin başka bir yerdeki satın alış bedelini ödeyecek, fakat Ürünler’in fatura değerinin üstünde bir meblağı ödemekle yükümlü olmayacaktır. Alıcı, Satıcının Ürünler’i değiştirmesi veya başka yerdeki eşdeğer Hempel ürünlerinin satın alış fiyatını ödemesi halinde başka bir yaptırım hakkına sahip değildir. Satıcı Ürünler’in daha sonraki teslimatlarını askıya alabilir veya Alıcı’nın talebinin geçerliliğinin nihai olarak tayin edilinceye kadar tekabül eden teslimat tarihlerini erteleyebilir.

(d) Bu garanti Ürünler’in raf ömürleri sona erince veya teslimat tarihinden 12 ay sonra, hangisi daha önce ise, kendiliğinden sona erer. 

Teknik tavsiye veya başka hizmetler bakımından Satıcının yükümlülükleri

(e) Satıcı ancak Alıcı’nın

 • Satıcı’nın elinde o zaman bulunan bilgi, teçhizat ve bilgi birikiminin ışığı altında tavsiye veya hizmetleri dikkatsiz olarak vermiş olduğu ve
 • Alıcı’nın bunun neticesinde doğrudan zarara uğramış olduğu Hususlarını göstermesi halinde kendisi veya temsilcisi tarafından sağlanan teknik tavsiye, talimat ve Ürünler’in kullanımına ilişkin diğer bilgiler bakımından sorumlu olacaktır. Sonuç olarak, Satıcı kar veya kazanç kaybı, zaman kaybı, geminin veya gemilerin makine veya donanımlarının kullanılamaması halleri de dahil olmak üzere dolaylı zararlardan sorumlu olmayacaktır. 

Sorumluluğun Sınırlanması

(f) Taraflar, Satıcı’nın Alıcı’ya karşı olan sorumluluğunun Ürünler’in faturalandırılmış fiyatını geçmeyeceği konusunda mutabakata varmışlardır.

(g) Satıcı hiçbir kar veya kazanç kaybı, zaman kaybı veya gemi, makine veya teçhizatın kullanım kaybından sorumlu olmayacaktır. Satıcı hiçbir durumda herhangi bir özel veya dolaylı kayıp veya hasardan sorumlu olmayacaktır.

(h) Satıcı, üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarında, Alıcı’nın Ürünler’i kullanmasından kaynaklanan herhangi bir ihlalden sorumlu olmayacaktır.

(i) İşbu Sözleşme’de Satıcı lehine tanınan sorumsuzluk hallerinin veya sorumluluk sınırlamalarının, HEMPEL grubu içindeki bütün şirketler ve/veya kişilerin lehine genişletildiği kabul edilmiştir. Alıcı, Satıcı’nın sadece sorumsuzluk hallerinden veya sorumluluk sınırlamalarından yararlanmasının uzatılması bakımından temsilcisi veya mutemeti olarak tayin edilmesini onaylar.

Sınırlama Süresi

(j) Ölüm ve yaralanma hallerine ilişkin kanun hükümleri hariç olmak üzere, teslimattan itibaren 24 ay içinde bu talepler Satıcı’ya yazılı olarak bildirilmediği takdirde, Alıcı’nın Satıcı’ya karşı sözleşme, haksız fiil veya Sözleşme kapsamında ifa veya teslim edilen (ayıplı Ürün, hizmet ve mallara ilişkin talepler de dahil olmak üzere) herhangi bir şeye ilişkin herhangi bir talep hakkı olmayacaktır.

9. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEMELER

(a) Danimarka’lı Alıcılara yapılan satışlarda, Sözleşme Danimarka Kanunlarına tabi olacak ve Danimarka Denizcilik ve Ticaret Mahkemesi Sözleşme’den kaynaklanan uyuşmazlıklarda münhasıran yargı yetkisine sahip olacaktır. Diğer tüm satışlarda, Sözleşme İngiliz Hukuku’na göre yönetilecek ve yorumlanacak, ve Londra’da bulunan Yüksek Adalet Mahkemesi, Sözleşme’den kaynaklanan anlaşmazlıklarda münhasıran yargı yetkisine sahip olacaktır. Ancak, Alıcı, Satıcı’nın Sözleşme’den doğan taleplerine ilişkin olarak teminat elde etmek amacıyla diğer hukuk düzenlerinde de harekete geçebileceğini açıkça kabul eder. Teminat, aynı zamanda gemilere, kardeş gemilerine veya yerel düzenlemeler imkan verdiği takdirde, aynı veya bağlantılı idare veya kontrol altındaki diğer gemilere karşı seferden men işlemlerini de içermektedir.

(b) Malların Uluslararası Satışına ilişkin Yeknesak Kanun, Malların Uluslararası Satışına İlişkin Sözleşmelerin Hazırlanmasına İlişkin Yeknesak Kanun ve Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin Anlaşma hükümleri Sözleşme bakımından uygulanmayacaktır. Incoterms 2000, yukarıda yer alan hükümlerle çelişmediği müddetçe, işbu Genel Şartların tamamlayıcı parçası kabul edilecektir.

(c) Sözleşme, Satıcı ve Alıcı arasında Ürünler’in tedarikiyle ilgili bütün anlaşmayı teşkil eder. Alıcı bu Genel Şartlarda açıkça belirtilenlerin dışında Satıcı’ya karşı hiçbir talep hakkı bulunmadığını peşinen kabul eder. Bu Genel Şartlar Alıcı’nın, Satıcı veya temsilcisinin ihmaline dayanan bir dava hakkının ulunup bulunmamasına bakılmaksızın uygulanacaktır. 
LOADING