Almindelige salgs-, leverings- og servicebetingelser

Juni 2007

1. Definitioner

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(b) "Produkterne" betyder malinger, belægninger og relaterede produkter og serviceydelser samt emballage, der udgør aftalens genstand.

(c) "Sælger" betyder Hempel A/S (i det følgende kaldet "Hempel") eller alternativt det selskab, der på omstående side er angivet som sælger.

(d) "Køber" betyder det selskab, der på omstående side er angivet som køber.

(e) "Skibet" eller "skibene" betyder det eller de skibe, der er angivet på omstående side.

2. Omfang

(a) Disse generelle betingelser fastsætter de standardvilkår, hvorpå sælger leverer produkterne til køber, og gælder for samtlige tilbud og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt.
Sælger er ikke bundet af modstridende indkøbsbetingelser eller forbehold udfærdiget af køber, selvom sælger ikke udtrykkeligt har modsat sig disse. Køber må ikke overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse generelle betingelser.

(b) Såfremt en eller flere bestemmelser i disse betingelser bliver erklæret ugyldige, vil dette ikke påvirke gyldigheden af aftalens øvrige vilkår.

3. Tilbud og ordrer

(a) Sælgers tilbud om salg af varer og serviceydelser er gyldigt i tredive (30) dage fra datoen, hvor køber modtager sælgers tilbud, medmindre andet er aftalt skriftligt. Tilbuddet bortfalder, hvis køber ikke ubetinget accepterer tilbuddet ved at afgive en skriftlig ordre inden for tredive (30) dage fra hans modtagelse af tilbuddet.

(b) Sælger er kun bundet af en ordre ved skriftligt at acceptere denne eller ved at levere produkterne til køber.

4. Priser

(a) De priser, der angives i sælgers prislister på datoen for aftalens indgåelse, skal finde anvendelse på aftalen, medmindre andet er aftalt skriftligt.

(b) Priserne angives eksklusive alle skatter, afgifter (inklusive moms) og alle andre afskibnings- og leveringsomkostninger, der betales af køber. Alle priser inkluderer sælgers standardemballage, men ikke paller og særlige eksportkasser.

(c) Priserne er baseret på aktuelle materiale-, arbejds- og fragtomkostninger. Såfremt ovennævnte omkostninger stiger med mere end fem procent (5 %) i perioden mellem aftalens indgåelse og det faktiske leveringstidspunkt, forbeholder sælger sig ret til at regulere priserne i overensstemmelse med sådanne ændringer.

5. Betaling, opsigelse, suspension af leverancer og licenser

(a) Betaling skal ske i den valuta, der er angivet på fakturaen.

(b) Køber skal betale det fulde fakturabeløb inden for tredive (30) dage fra fakturadatoen, medmindre andet er aftalt skriftligt. Sælger er berettiget til at opkræve rente af forfaldne ubetalte fakturabeløb på grundlag af den højeste af nedenstående to satser:

(i) 1,5 % pr. måned over den aktuelle månedlige basisrente, som er fastsat af sælgers bank, eller
(ii) 2 % pr. år over den årlige diskonto, som er fastsat af nationalbanken i det land, hvor sælger har hjemsted.
Køber skal godtgøre alle sælgers udgifter og omkostninger i forbindelse med inddrivelse af forfaldne fakturabeløb.

(c) Sælger kan ved skriftligt meddelelse til køber opsige aftalen med øjeblikkelig virkning, hvis køber væsentligt misligholder aftalen eller enhver anden aftale indgået med sælger. I henhold til disse generelle betingelser skal væsentlig misligholdelse omfatte, men ikke være begrænset til, situationer hvor:

(i) køber ikke opfylder sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder,
(ii) køber indleder akkordforhandlinger med sine kreditorer,
(iii) hele eller dele af købers ejendom sættes under administration eller
(iv) køber indgiver begæring om likvidation, afvikling, betalingsstandsning eller erklæres konkurs.

(d) Såfremt sælger i henhold til vilkårene i § 5(c) opsiger aftalen, bliver samtlige udestående betalinger automatisk fremskyndet og forfalder til betaling øjeblikkeligt. I sådanne tilfælde er sælger dog forpligtet til at yde rabat for førtidig betaling af de fremskyndede ydelser. Rabatten skal beregnes på grundlag af den højeste af nedenstående to satser:

(i) 1,5 % pr. måned over den aktuelle månedlige basisrente, som er fastsat af sælgers bank, eller
(ii) 2 % pr. år over den årlige diskonto, som er fastsat af nationalbanken i det land, hvor sælger har hjemsted.
Sælger skal frigøres fra sine forpligtelser i henhold til aftalen fra det tidspunkt, hvor han opsiger aftalen, bortset fra garantier ydet på produkter, som er leveret og betalt forud for opsigelsestidspunktet.

(e) Køber må ikke tilbageholde, foretage modregning i eller trække krav mod sælger fra beløb, som køber skylder sælger i henhold til aftalen eller enhver anden aftale indgået med sælger.

(f) Sælgers forpligtelse til at levere produkterne ophører, hvis køber ikke foretager rettidig betaling af samtlige beløb, som køber skylder sælger på leveringstidspunktet i henhold til aftalen eller enhver anden aftale indgået med sælger. Endvidere er sælger berettiget til at suspendere levering af produkterne, hvis køber gør sig skyldig i misligholdelse. En sådan suspension af levering påvirker ikke sælgers øvrige rettigheder i henhold til aftalen eller enhver anden aftale indgået med køber. Sælger er ikke forpligtet til at genoptage levering, før køber har betalt alle skyldige beløb, herunder alle omkostninger og påløbne renter.

(g) Køber er eneansvarlig for at indhente alle sådanne licenser, valutakontroldokumenter og øvrige tilladelser, der er nødvendige for eksport, import, anvendelse af og betaling for produkterne. Køber frigøres ikke fra sine forpligtelser i henhold til disse generelle betingelser på grund af manglende tilladelser eller godkendelser af nogen art.

6. Levering og force majeure

(a) Produkterne leveres "ab fabrik" (Incoterms 2000) på det leveringssted, der er angivet på omstående side.

(b) Køber skal betale alle omkostninger, der afholdes af sælger som følge af, at køber ikke overholder sin pligt til at modtage leverancen

(i) på den dato, der er angivet på fakturaen eller sælgers ordrebekræftelse, eller
(ii) når produkterne er klar til levering, såfremt sælger har meddelt køber dette skriftligt, og køber ikke har taget levering senest syv (7) dage derefter, dog aldrig senere end den dato, der er angivet under (i) ovenfor, medmindre andet er aftalt skriftligt.

(c) Såfremt sælger accepterer at levere produkterne på en bestemt dato, men undlader at gøre dette, er køber berettiget til at annullere hele eller dele af den ordre, der ikke er blevet leveret. Køber accepterer denne annulleringsret som sit eneste retsmiddel og giver udtrykkeligt afkald på alle andre rettigheder.

(d) Såfremt parterne aftaler, at transporten af produkterne skal ske for sælgers risiko, skal køber foretage en grundig gennemgang af produkterne ved levering. Køber skal senest otteogfyrre (48) timer efter levering underrette sælger om enhver beskadigelse af produkterne, disses undergang eller manko. Hvis køber ikke modtager produkterne på den aftalte leveringsdato, skal køber underrette sælger senest otteogfyrre (48) timer efter denne dato. Sælger fraskriver sig ethvert ansvar, og køber fraskriver sig enhver ret til erstatning, medmindre købers oplysninger er tilstrækkelige til, at sælger kan rejse krav over for transportøren for en sådan beskadigelse af produkterne, disses undergang eller manko.

(e) Sælger frigøres fra sin forpligtelse til at levere produkterne på den oprindelige leveringsdato og er berettiget til at udskyde levering, hvis begivenheder, der ligger uden for sælgers rimelige kontrol (force majeure), forhindrer denne i at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen. Såfremt sådanne begivenheder vedbliver at forhindre sælger i at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen, kan sælger ophæve aftalen.

(f) Sælger kan tilbageholde, reducere eller suspendere levering af produkterne for på rimelig vis at kunne fordele sin leveringskapacitet mellem køber og sine øvrige kunder, hvis begivenheder, der ligger uden for hans rimelige kontrol, forhindrer ham i at levere alle produkterne og fuldt ud imødekomme ordrerne fra hans øvrige kunder. I sådanne tilfælde er køber berettiget til at annullere den eller de ikke-leverede ordrer.

7. Risikoens og ejendomsrettens overgang samt returvarer

(a) Risikoen for produkterne overgår fra sælger til køber på det tidligste af følgende to tidspunkter:

(i) når produkterne leveres til køber, købers agent eller en person, som køber har bemyndiget til at modtage levering, eller
(ii) på den aftalte leveringsdato, hvis køber undlader at tage levering som påkrævet i henhold til aftalen.

(b) Sælger bevarer ejendomsretten til produkterne, indtil denne har modtaget fuld betaling for samtlige produkter, uanset om produkterne er blevet leveret til køber eller ej. Hvis køber videresælger produkterne til tredjemand, før sælger har modtaget fuld betaling herfor, skal indtægterne fra salget først og fremmest anvendes til at betale samtlige skyldige beløb til sælger. Såfremt køber ikke har erlagt hele købesummen, eller hvis køber er blevet gjort til genstand for insolvensbehandling, er sælger eller dennes repræsentant berettiget til at tilbagetage eller videresælge produkterne og i den forbindelse få adgang til købers lokaler. Sådanne foranstaltninger påvirker ikke sælgers øvrige rettigheder.

(c) Ethvert salg er at betragte som et endeligt salg. Køber er ikke berettiget til at blive krediteret for returvarer, uanset om denne har fremsat en klage eller gjort et krav gældende, medmindre andet er aftalt skriftligt, i hvilket tilfælde køber er forpligtet til fragtfrit at returnere sådanne produkter øjeblikkeligt og i god stand.

8. Sælgers garanti og ansvarsbegrænsninger

Sælgers ansvar for produkterne

(a) Sælger garanterer, at produkterne består af gode materialer, og at fremstillingen er sket på forsvarlig vis og i overensstemmelse med den relevante produktinformation, som er gældende på leveringstidspunktet. Nærværende § 8 er sælgers eneste garanti for produkterne, og denne garanti erstatter alle andre udtrykkelige eller underforståede garantier i forbindelse med produkterne. Sælger har intet yderligere ansvar for kvalitet, ydeevne, salgbarhed eller egnethed til ethvert formål.

(b) Sælgers garanti omfatter ikke defekter eller skader, som opstår på områder, der på grund af deres form eller placering ikke er rimeligt tilgængelige ved brug af almindelige reparationsmetoder. Sælgers garanti omfatter heller ikke skader, som skyldes mekanisk beskadigelse, svejsning eller anden ophedning, bakterieangreb, forurening, elektromekaniske processer, skader i forbindelse med reparation, nedbrydning under de påførte lag, eller friktion, med undtagelse af normal slitage. Sælgers garanti er kun gældende, hvis køber:

  •  har forbehandlet alle overflader før påføring og vedligeholdt disse efter påføring,
  • har transporteret, opbevaret, behandlet og anvendt produkterne i overensstemmelse med alle informationer oplyst af sælger til køber, samt i henhold til enhver international branchekutyme,
  • indenfor ti (10) dage efter den dato, hvor køber først blev bekendt med eller burde være blevet bekendt med en defekt eller skade ved produkterne, har fremsendt udførlig skriftlig reklamation, der dokumenterer den påståede defekt eller skade,
  • har tilladt sælger rimelig tid til inspektion af produkterne og påføringsområdet,
  • har overholdt sine forpligtelser i henhold til aftalen, herunder foretaget rettidig indbetaling af købesummen, og
  • er ophørt med at anvende produkterne straks en defekt eller skade er eller kunne være blevet opdaget.

(c) I tilfælde af brud på garantien i henhold til nærværende § 8 skal sælger efter eget valg enten erstatte produkterne med andre eller afholde udgiften til køb af tilsvarende Hempel-produkter andetsteds. Dog er sælger ikke forpligtet til at betale et beløb, der overstiger den fakturerede pris for produkterne. Køber er ikke berettiget til anden erstatning, når sælger enten har erstattet produkterne med andre eller afholdt udgiften til køb af tilsvarende Hempel-produkter andetsteds. Indtil købers krav er endeligt afgjort, har sælger ret til at suspendere alle efterfølgende leverancer og udskyde de tilsvarende leveringsdatoer.

(d) Garantien udløber automatisk på det tidligste af følgende to tidspunkter:

  •  når produkternes holdbarhedsdato ophører, eller
  • tolv (12) måneder efter produkternes leveringsdato.

Sælgers ansvar for teknisk rådgivning og andre serviceydelser

(e) Sælger er kun erstatningsansvarlig for teknisk rådgivning, vejledning og andre oplysninger om anvendelse af produkterne eller andre serviceydelser, der leveres af denne eller dennes repræsentant, såfremt køber kan dokumentere:

  • at sælger har ydet rådgivningen eller servicen på uagtsom vis i lyset af de oplysninger, det udstyr og den viden, som sælger var i besiddelse af på det pågældende tidspunkt, og
  • at køber har lidt et direkte tab som følge heraf. Følgelig ifalder sælger ikke erstatningsansvar for indirekte tab, herunder driftstab, indtjeningstab eller tab forvoldt ved anvendelse af skib, maskiner eller udstyr.

Ansvarsbegrænsning

(f) Parterne er indforstået med, at sælgers erstatningsansvar over for køber aldrig kan overstige den fakturerede pris for produkterne.

(g) Sælger påtager sig ikke noget ansvar for driftstab, indtjeningstab, tidstab eller tab forvoldt ved anvendelse af skib, maskiner eller udstyr. Sælger er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for særlige eller indirekte tab eller skader.

(h) Sælger påtager sig intet ansvar for krænkelse af tredjemands immaterielle rettigheder, der er forårsaget af købers anvendelse af produkterne.

Forældelsesfrist

(i)  Under hensyntagen til ufravigelig lovgivning om personskade og død, kan køber ikke gøre erstatningskrav gældende mod sælger, hverken i henhold til aftalen eller i henhold til almene erstatningsretlige principper, i forhold til handlinger, der er udført, eller produkter, der er leveret i henhold til aftalen (herunder krav vedrørende defekte produkter, serviceydelser eller varer), medmindre sådanne krav er blevet meddelt sælger skriftligt senest fireogtyve (24) måneder efter levering.

9. Lovvalg og værneting

(a) Ved salg til danske købere er aftalen underlagt dansk ret, og Sø- og Handelsretten skal fungere som eksklusivt værneting ved tvister, der opstår som følge af aftalen. Ved ethvert andet salg er aftalen underlagt og skal fortolkes i henhold til engelsk ret, og High Court of Justice i London skal fungere som eksklusivt værneting ved tvister, der opstår som følge af aftalen. Køber accepterer dog udtrykkeligt, at sælger kan indbringe sine krav inden for en anden jurisdiktion for at opnå sikkerhed for sine krav i henhold til kontrakten. Denne sikkerhed omfatter endvidere arrestsager mod skibet, søsterskibe eller, i det omfang det er tilladt i henhold til lokal lovgivning, andre skibe under samme eller en tilknyttet ledelse eller kontrol.

(b) Hverken ""Uniform Law on the International Sale of Goods"", ""Uniform Law on the Formation of Contracts for the International Sale of Goods"" eller ""Convention on Contracts for the International Sale of Goods"" skal finde anvendelse på aftalen. Medmindre det er uforeneligt med ovenstående vilkår, betragtes Incoterms 2000 som en integreret del af disse generelle betingelser.

(c) Aftalen udgør hele aftalen mellem sælger og køber, for så vidt angår levering af produkterne. Køber accepterer, at han ikke har nogen andre retsmidler eller rettigheder over for sælger, end hvad der udtrykkeligt fremgår af disse generelle betingelser. Disse generelle betingelser er gældende, uanset om købers krav opstår som følge af, at sælger eller dennes repræsentant har handlet uagtsomt.

LOADING